Privacy Policy

Een vraag? Contacteer onséén van onze medewerkers

Privacy verklaring voor onderneming Tuytelaers NV met maatschappelijke zetel te Klein Ravels 87 – 2380 Ravels en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0403.774.178 in een positie als verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 1 – Privacy verklaring

Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Artikel 2 – Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben en waarvan de toegang uitdrukkelijk vereist is tot de uitoefening van het desbetreffende takenpakket.

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam en voornaam, in desbetreffend geval bedrijfsnaam en naam en voornaam van contactpersoon, om contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals ondernemingsnummer en beroepsactiviteiten van de persoon.

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens.

Diverse persoonsgegevens worden eveneens onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. Dergelijke publiek toegankelijke persoonsgegevens kunnen desgevallend opgeslagen worden. Toestemming hiervoor wordt verondersteld gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens bijgehouden zonder bijkomende toestemming.

Artikel 4 – Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van onderhavig document nodig.

Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor volgende doeleinden:

Algemene doeleinden

Klantenbeheer                                   De administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten. Het opvolgen van de solvabiliteit. Gepersonaliseerde marketing en reclame. Het registreren van het cliënteel van een handelszaak en de profilering ervan op basis van aankopen.

Beheer van betwistingen               Het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen.

Leveranciersbeheer                          De leveranciersadministratie. Het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers. De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evaluatie.

Artikel 5 – Gebruik onderaannemers

Voor de praktische uitvoering van de opdracht kan de verwerker onderaannemingscontracten afsluiten met derden.

De verwerkingsverantwoordelijke stemt in met het subverwerken van persoonsgegevens door subverwerkers om de doeleinden te bereiken.  Indien de verwerker de verwerking van persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke (gedeeltelijk) uitbesteedt, dan doet de verwerker dit steeds door middel van een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker die dezelfde of minstens evenwaardige gegevensbeschermingsverplichtingen oplegt aan de subverwerker als de verplichtingen zoals die opgenomen zijn in deze privacy verklaring.

Alle verplichtingen die de verwerker worden opgelegd worden tevens opgelegd aan elk van zijn werknemers of onderaannemers voor de diensten die hen betreffen. De verwerker zal in het bijzonder zijn werknemers of onderaannemers de geheimhoudingsverplichting die op hem rust opleggen.

Artikel 6 – Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken.

Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wettelijk verplichte termijnen bewaard.

Artikel 7 – Rechten van de betrokkene

Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd.

Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.